Strategi

RomanätverketsSTRATEGI


Bakgrund


BEFINTLIGA STRATEGIER Under 1960/70 talet kom invandrade romer från östra Europa och sökte gemenskap i pingstförsamlingar. Allteftersom arbetet med invandrare växte bildades under 1980 talet en första arbetsgrupp, ”Pingströrelsens invandrar- och flyktingarbete” (Pinfly) för frågor kring migration. Arbetsgruppens arbete inriktades inledningsvis på att informera och inspirera till engagemang, samt att ge tips om arbetsmetoder, initiera kurser och ta fram arbetsmaterial och vara rådgivande kring invandrarfrågor.
Engagemanget för invandrare och marginaliserade grupper i Sverige har under åren fått olika organisatoriska former. Arbetet har inte vägletts av ordentligt genomarbetade strategier utan oftast kommit till uttryck i punktinsatser drivna av eldsjälar . Verksamheten har heller inte kommit att få en framskjuten plats i Pingströrelsens nationella konferenser. Inte heller i lokala pingstförsamlingar har invandrare upplevt att det varit enkelt att integreras eller inkluderas, vilket lett till att man bildat egna etniska församlingsgrupper. För individuella romer har det ofta visat sig vara enklare att vara med i finsk svenska pingstförsamlingar än i svenska pingstförsamlingar.
De strategier svensk pingströrelse hittills använt sig av i Östeuropeiska länder med stora romska folkgrupper har bl.a. inriktats på församlingsutveckling och utbildning av pastorer, samt olika sociala insatser. Från svenskt håll finns det sedan många år tillbaka ett engagemang bland ca 50 pingstförsamlingar.

VÄRDEGRUND
Pingströrelsen i Sverige har allt sedan den formades haft ett starkt engagemang för socialt utsatta grupper i Sverige, Europa och i övriga delar av världen. Engagemanget grundar sig dels i att man på ett tydligt sätt sett utsatthet och behov och dels i att man har tillgång till lämpliga resurser. Det faktum att man är trosbaserad i sitt engagemang gör att man relaterar till teologiska värdegrunder om respektfull medmänsklighet och ansvarstagande för hela skapelsen. Till den trosbaserade ansatsen hör också att man både som rörelse och som individer är medlemmar i olika global nätverk av kyrkor och rörelser, vilka kan mobilisera och organisera effektiva insatser och förändra attityder.
Inte minst utifrån den teologiska grunden vill pingströrelsen sträva efter en kulturellt välbalanserad integrering av romer i sina respektive sociala kontexter med bevarande av deras egen kulturell identitet. Samtidigt vill pingströrelsen verka för att möjliggöra en ökad inkludering av romer i rum och på arenor där offentliga policyer formuleras. Om och när det behövs är pingströrelsen villig att både vara stödjande i romers egen process för att hävda sina rättigheter och att vara en röst som i solidaritet driver påverkan.
Det finns ett stort engagemang i svenska pingstförsamlingar för arbete med utsatta EU-medborgare, varav en majoritet är romer från Rumänien och Bulgarien. Flera församlingar var tidigt ute med sitt engagemang och har ofta varit drivande i att initiera insatser tillsammans med andra aktörer. Det innebär att det nu finns ett antal församlingar som samlat på sig en hel del erfarenheter av ett praktiskt stödarbete. För dem som är engagerade i det här arbetet har insikten växt fram mer och mer att det är viktigt att även arbeta med ett långsiktigt förändringsarbete i romernas hemländer. Situationen har lyft frågorna om romers diskriminering och marginalisering, som pågått under många hundra år i Europa, i människors medvetande i Sverige.
Samtidigt har många församlingar och enskilda medlemmar under lång tid arbetat med att stödja utvecklingsarbete i romers hemländer, i synnerhet Rumänien, Bulgarien och Serbien, under många år; genom stöd till lokala organisationer, församlingar, bibelskolor och genom hjälporganisationers arbete. Romernas situation av marginalisering och diskriminering i Europa är oacceptabelt och något som utmanar svenska pingstförsamlingar att arbeta fram en gemensam strategi för att på ett ännu bättre sätt arbeta för en förändring.
Inom den svenska pingströrelsen finns betydande resurser, både för arbete i Sverige och i Europa. Arbetet med stödet till utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige har visat att församlingarna på kort tid kan mobilisera sig och genomföra insatser. Där finns personella resurser, professionell kompetens, finansiella resurser, tillgång till olika nätverk, tillgång till lokaler. Samtidigt har den svenska pingströrelsens mångåriga engagemang i internationellt utvecklingssamarbete mycket kompetens när det gäller t ex projektutveckling, projekthantering och ekonomisk resursmobilisering.
2015 skapades inom svenska pingströrelsen ett nätverk för att mobilisera och samordna arbete med romers situation, ’Romanätverket’. Romanätverket tog initiativ till att utveckla en gemensam strategi för arbete med romers situation.
Strategin bygger på tanken om församlingen som en kraft för inkludering och ett utrymme för värdeförändrande gemenskap. I arbetet med att utveckla strategin har fyra prioriterade områden vuxit fram:
• Att mobilisera engagemang
• Att stödja kapacitetsutveckling på flera olika plan; kompetensutveckling, konceptutveckling, teologisk reflektion, ledarstöd
• Att stärka och utveckla relationer
• Att organisera arbetet så att resurser tas tillvara och arbetet blir långsiktigt
Strategiförslaget har tagits fram genom intervjuer/samtal med några svenska pingstförsamlingar, fältbesök i Rumänien och Bulgarien tillsammans med företrädare för Romanätverket.
Här används termen ’romer’, med förståelsen att romer inte är en enhetlig folkgrupp. ’Romernas hemländer’ syftar i första hand på Rumänien och Bulgarien, och till viss del Serbien.

Strategi

Strategin ska stödja svenska pingstförsamlingar för ett brett engagemang för romer, i Sverige och i Europa. Strategin är tänkt att vara vägledande för församlingarna, och att samordna där det är betydelsefullt att samordna. Genom att presentera ett antal prioriterade områden, och föreslå aktiviteter tror vi att svenska pingstförsamlingar ska kunna utveckla ett ännu mer effektivt arbete för att både på kort sikt stödja utsatta romska EU-medborgare som vistas i Sverige, och på kort sikt stödja en positiv och hållbar samhällsutveckling för Europas romer.
Svenska pingstförsamlingar är genom sitt arbete med romer kopplade till många olika nätverk, och har samarbeten och kontakter på flera håll i samhället; med andra kyrkor, med organisationer, med näringslivet, med myndigheter. Den här strategin har inte som syfte att begränsa eller inskränka de kontakterna, utan vara ett sätt att fånga upp det som kan ge synergieffekter, och att identifiera några områden där samordning kan leda till bättre resultat.
I Sverige finns det ca 450 pingstförsamlingar med sammanlagt ca 85.000 medlemmar. Av dessa är minst ett 50-tal, troligtvis fler, aktivt engagerade i arbetet med romska EU-medborgare i Sverige och/eller med samverkan med samfund, församlingar och hjälporganisationer i romernas hemländer. Inom svensk pingströrelse vill vi arbeta för romsk inkludering. Vi tror att vi kan bidra till en positiv förändring genom att
• Arbeta med attitydfrågor; i samhället såväl som i församlingen och i humanitära och långsiktiga insatser
• Utgå från att församlingen är en inkluderande kraft i samhället
• Samarbeta med andra; andra församlingar och samfund, organisationer och myndigheter
• Länka insatser till statliga och europeiska strategier för romsk inkludering respektive strategier för kortsiktigt humanitärt stöd
• Samordna våra insatser där det behövs; t ex i påverkansarbete Principer som vägleder vårt arbete
• Alla människor är skapade av Gud och är lika mycket värda, och alla har rätt till ett värdigt liv.
• Relationsbyggande och nätverksbyggande skapar möjligheter till utbyte, bredare perspektiv, och till samordning där det behövs.
• Inkludering och delaktighet av romer ska känneteckna det vi gör; i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av insatser.
Våra resurser
Inom svensk pingströrelse har vi tillgång till betydande resurser av olika slag som har betydelse för arbetet med romsk inkludering, och stöd till utsatta romska EU-medborgare i Sverige. Det handlar om personella och professionella resurser, finansiella resurser, tillgång till nätverk på olika plan både i Sverige och i Europa och breda kontaktytor i samhället. Församlingar har dessutom en ideologisk motivation att arbeta för människor i utsatthet, som är grundad i den kristna tron.

MÅL
Långsiktigt mål är ett samhälle där romer respekterade och inkluderade i samhället.
På vägen dit vill vi arbeta för att
• Svensk pingströrelse, tillsammans med pingströrelser i Europa aktivt arbetar för romsk inkludering i samhället, såväl som i de egna församlingarna och samfunden.
• De kortsiktiga humanitära insatserna som nu sker för utsatta romska EU-medborgare i Sverige ska ske på ett professionellt sätt och mot bakgrund av att de är ett komplement till ett långsiktigt utvecklingsarbete i romers hemländer.
• Stödja kloka, långsiktiga utvecklingsinsatser och relatera dem till EUs och nationella ramverk för romsk inkludering.
• Förändra attityder i samhället som påverkar romer negativt.
• Förmedla hopp att en förändring är möjlig.
PRIORITERADE OMRÅDEN INTERNATIONELLT OCH I SVERIGE
Strategins syfte är att vägleda och mobilisera svenska pingstförsamlingar för att arbeta för en positiv förändring långsiktigt för romer i Europa.
Skapa en insikt om och tilltro till att en förändring är möjlig och önskvärd, både hos romer och majoritetsbefolkning.

Vi vill förändra!

Genom stöd till kapacitetsutveckling skapa utrymme för förändringsarbete.

Vi kan förändra!

Genom nätverksbyggande, relationsutveckling och organisering skapa strukturer som ger förutsättningar för att ett förändringsarbete pågår under lång tid.

Vi fortsätter förändra!

MOBILISERA ENGAGEMANG
Ett första steg till förändring är att komma till insikt om hur en situation ser ut, hur den skulle kunna förändras och att det faktiskt är möjligt att göra något. Att mobilisera engagemang handlar om att fånga upp, och skapa kanaler för svenska pingstförsamlingar att engagera sig för romsk inkludering; stöd till utvecklingsinsatser i romernas hemländer såväl som stöd till utsatta romska EU-medborgare som befinner sig i Sverige.
Vi vill mobilisera ett engagemang både i Sverige och i Europa för romsk inkludering, både genom församlingarnas arbete och arbete som genomförs av organisationer i civilsamhället.
Arbetsområden:
• Information och kommunikation – till församlingarna, till allmänhet, till myndigheter
o T ex om romers situation, om romsk historia och kultur, om insatser som görs i Sverige och i Europa.
o Kommunicera vad svenska pingstförsamlingar gör när det gäller romsk inkludering och stöd till utsatta romska EU-medborgare i Sverige.
• Skapa kanaler för engagemang för svenska pingstförsamlingar
o T ex genom att skapa en ’insatsförmedling’, där goda insatser som behöver finansiellt stöd kan möta givare som söker kanaler för sitt finansiella stöd. Göra tillgänglig en lista på rekommenderade hjälporganisationer.

UTVECKLA OCH BYGGA RELATIONER
Svensk pingströrelse har länkar på olika nivåer både inom Sverige och i Europa. Det stora nätverk av pingstsamfund och pingstförsamlingar som svenska pingströrelsen är en del av är en potentiell kraft för förändring. Församlingen är en del i samhället, och vill samtidigt vara med och påverka samhället utifrån en värdegrund som utgår från bibeln och den kristna tron. Detta skapar motivation.
Relationsbyggande handlar bl a om att skapa tillit, och se vad man har gemensamt. Goda relationer kan öppna nya perspektiv, ge hopp, vara ett stöd och skapa utrymme för lärande – vilket är betydelsefullt i ett förändringsarbete. Genom att ha tillgång till grupper utanför den egna får man en möjlighet att öka sin självinsikt, och utbyta erfarenheter med andra.
Vi tror att relationsbyggande är en förutsättning för utveckling, och vill aktivt arbeta för att utveckla meningsfulla relationer för att främja romsk inkludering.
Arbetsområden:
• Relationerna med större pingstnätverk och ekumeniska nätverk
o Stärka svenska pingströrelsens röst i de gemensamma europeiska pingstforumen, såsom PEF (Pentecostal European Forum), när det gäller arbete för romer.
o Stärka samverkan med ekumeniska nätverk i Europa i frågor om romsk inkludering.
• Relationerna med pingstsamfund i Rumänien, Bulgarien och Serbien
o Stärka relationerna med pingstsamfund, och tillsammans med dem identifiera goda vägar för arbete med romsk inkludering.
• Vänförsamlingar
o Skapa vänförsamlingar mellan svenska pingstförsamlingar och församlingar i romernas hemländer; för vänskap, utbyte, ömsesidigt stöd
• Vänorter
o Initiera vänortssamarbete mellan svenska städer och städer i romernas hemländer, kanske särskilt där det redan finns en koppling genom svenska pingstförsamlingars engagemang.
• Relationer med det civila samhället i Sverige och med myndigheter
o Fortsätta utveckla relationerna med andra kyrkor, med organisationer och med myndigheter i Sverige; både när det gäller arbetet för utsatta EU-medborgare och med det långsiktiga arbetet i romernas hemländer.

UTVECKLA KAPACITET
Att utveckla kapacitet handlar om att stärka resurser och kompetenser för att kunna genomföra det som man vill göra.
Vi vill arbeta för att stärka vår kapacitet att arbeta för romsk inkludering.
Arbetsområden:
• Konceptutveckling/metodutveckling för sociala insatser
o T ex. Under en längre tid gemensamt stödja ett eller flera utvecklingsinitiativ som församlingar arbetar med; för att bidra till utveckling, men också för att lära och dokumentera och kunna sprida till andra
• Kompetensutveckling – bidragshantering och projektutveckling
o T.ex Kompetensutveckling i hemländerna när det gäller att söka och hantera bidrag från EU.
o Kompetensutveckling i svenska församlingar när det gäller projektutveckling.
• Teologisk reflektion
o T. ex genom utbyte och gemensamma seminarier mellan svenska bibelskolor och bibelskolor i romernas hemländer.
• Utveckla stödfunktioner för engagerade församlingar för att stärka deras kapacitet
o T. ex tillgång till erfarna personer att rådfråga när det gäller Sverigearbetet
o Tillgång till kortfattad web-baserad information om vad församlingarna gör i Sverige för utsatta EU-medborgare.
• Stödja ledare och ledarutveckling

SAMORDNA
Att stå upp de utsattas sida är en uppmaning som vi som kristna, enskilda och församlingar, har genom vår tro. I arbetet med romsk inkludering har församlingar många olika potentiella roller; påverkare, opinionsbildare, brobyggare, informatör, medmänniska, medvandrare. Rollerna kan se olika ut för olika församlingar beroende på lokala förutsättningar. Genom samordning på vissa områden kan arbetet bli mer effektivt, och varje enskild församlings unika resurser tas tillvara.
Vi vill arbeta för en samordning av initiativ och insatser när det gäller arbetet med romsk inkludering där det är lämpligt, och där vi ser att samordningen har förutsättning att leda till bättre effektivitet i det vi gör.
Arbetsområden:
• Utveckla Romanätverkets roll och funktion
• Utveckla samordningsmekanismer
o T ex möjligheter till rapportering från församlingarna vad de gör i Sverige och i romernas hemländer; för identifiering av synergier och ev. överlappningar
• Utveckla insatser som genomförs gemensamt av flera församlingar, eller flera samfund
o T ex identifiera områden för politisk påverkan där vi kan och bör agera tillsammans

Förslag och tips

1. Relationer
När det gäller Rumänien kan det vara klokt att utveckla relationer inte bara med det stora pingstsamfundet Cultul Penticostal, utan även med andra pingstsamfund och då söka kontakter med romska samfund/rörelser.

Bulgarien
Gör en särskild satsning på att utöka och stärka relationerna till Bulgarien; både när det gäller församlingsrelationer och stöd till hjälporganisationer.

Makt
I arbetet med romsk inkludering är det viktigt att komma ihåg att romer inte är en enhetlig folkgrupp. Och att en folkgrupp består av både män och kvinnor, unga och äldre. Det finns olika maktförhållanden mellan och inom grupper. Förändring handlar mycket om att förändra maktförhållanden, vilket gör att det finns ett inbyggt motstånd i alla förändringsprocesser. I relationsbyggandet mellan Sverige och romers hemländer bör män och kvinnor, unga och äldre, pastorer och lekmän finnas med. I situationsanalyser behöver man beakta att kvinnors och mäns situationer är olika, och kräver olika typer av insatser.

Geografiska områden
Det är klokt att fortsätta arbeta inom de geografiska områden där det redan nu finns kontakter mellan svenska pingstförsamlingar och församlingar i romernas hemländer.

Förändringsbehov
Att aktivt och kontinuerligt konsultera romer när det gäller att formulera förändringsbehov, och utformning av utvecklingsinsatser; både när det gäller attitydförändringsarbete, och sociala utvecklingsinsatser som handlar om utbildning, hälsa, sysselsättning och bostäder.

Inkluderingsmetoder
Arbetet med att forma inkluderande kulturer i församlingar, både i Sverige och i romernas hemländer är ett lärprojekt. Här kan bibelskolorna vara goda resurser; för reflektion och lärande. Det svenska reflektionsmaterial ’Mångfald och Dialog (MOD)’ som utvecklades för att möta ett behov att lära sig kommunicera över kulturgränser, och förstå sina egna attityder och fördomar skulle kunna användas. Materialet förvaltas av studieförbundet Bilda. Organisationen Bread of Life (Smyrna, Göteborgs samarbetsorganisation i Serbien) arbetade en tid med detta i början av 2000-talet.

Resurser – internationellt arbete
Skapa möjligheter för kontinuerligt lärande – både i Sverige – och tillsammans med församlingar och organisationer i hemländerna - kring vad som är goda och effektiva strategier för romsk integration och anti-diskriminering; både inom församlingen, och i samhället. Möjliggör tillgång till resurspersoner med erfarenhet av hur det är att jobba med olika delar av ett samhällsutvecklingsprojekt.

Tack för att du bryr dig!